HomeČlánkyAktivní zapojení studentů do výuky jako klíč k úspěchu (student engagement)

Aktivní zapojení studentů do výuky jako klíč k úspěchu (student engagement)

Zaujmout studenta a aktivně ho zapojit do výuky je základním předpokladem pro dosažení studijních úspěchů. Pedagogická praxe však poukazuje na skutečnost, že dosáhnout aktivní participace studentů na výuce není v současnosti v našich podmínkách vůbec snadné. Ani nejrůznější inovativní pedagogické metody, od gamifikace až po multimediální prezentace, nemusejí vždy přinést kýžený úspěch.

Tato problematika je též v centru pozornosti zaměstnavatelů, neboť studijní návyky a určitý postoj k práci si student odnáší s sebou i do praxe. Otázkou míry zapojení zaměstnanců do řešení pracovních úkolů se zabývá i každoročně konaný výzkum Gallupova institutu, jehož výsledky nejsou pro Českou republiku právě lichotivé.    

 

 

 

The Glossary of Education Reform (The Glossary of Education Reform, 2015) definuje pojem student engagement, tj. zapojení studentů do výuky, následovně:

 „V oblasti vzdělávání zapojení studenta znamená míru jeho pozornosti, zvědavosti, zájmu, optimismu a vášně, které student projevuje v momentě, kdy se sám učí nebo je přítomen ve výuce, což se dále dotýká úrovně jeho motivace k učení a pokroků, jichž dosahuje ve svém vzdělávání.“

V širším slova smyslu můžeme říci, že snaha o „zapojení studenta do výuky“ (student engagement) vychází z předpokladu, že učení přináší lepší výsledky, je-li student zvídavý, zajímá-li se o daný předmět či je v určitém směru inspirován. Naopak, pokud se student nudí a je vůči danému předmětu indiferentní, či dokonce je-li student velmi nespokojen, pak je proces učení silně narušen. Dosažení co nejvyšší míry zapojení studenta do výuky bývá často oprávněně definováno jako jeden z výukových cílů, který zcela logicky napomáhá k dosažení hlavního výukového cíle.

Aktuálnost snahy pedagogů co nejvíce zapojit studenta do výukového procesu vystupuje do popředí tím více, čím je těžší této mety dosáhnout. Nelze si nevšimnout, že současná generace nejmladších studentů nastupujících do vysokoškolských lavic se v mnohém odlišuje od generací předchozích. V obecné rovině lze konstatovat, že mladá generace současnosti je méně soustředěná, netrpělivá a téměř stále online. Nezřídka se stává, že si někteří studenti tyto návyky přenášejí i do prostředí akademického, tedy tam, kde se dříve vysokoškolský pedagog s takovými projevy nesetkal. A tak mnohý pedagog musí často při prezenční výuce řešit především to, jak upoutat a zejména udržet pozornost těchto jedinců. U ostatních – více disciplinovaných, cílevědomých a motivovaných studentů – je tento úkol mnohem snazší, avšak vždy je nutné, aby se pedagog snažil o takový způsob přednesu či zprostředkování dané výukové látky, aby zaujal, a to s cílem, aby zpětné vybavení látky bylo co možná nejpohotovější a nejkomplexnější, a to i s delším časovým odstupem.

Tradiční pojetí této problematiky, tj. student, který se zajímá, vs. student, který je k předmětu indiferentní, dostalo poněkud přesnější a současné praxi více odpovídající rozšíření z pera autorského kolektivu pod vedením Karla M. Kappa v publikaci The Gamification of Learning and Instruction (2014, s. 22-23), kde autoři pracují s pojmy totožnými s každoročním výzkumem Gallupova ústavu (2013, State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Learders Worldwide), který je zaměřen na míru zapojení zaměstnanců do pracovního procesu v rámci jejich firem či organizací. Autoři výzkumu používají termíny „aktivně nezapojený“ (actively disengaged), „nezapojený“ (not engaged) a „zapojený“ (engaged). Z tohoto šetření Gallupova ústavu vyplývá, že aktivně nezapojený zaměstnanec je člověk, který je svým způsobem nešťastný a často jedná na základě pocitu nespokojenosti. Tito zaměstnanci se uzavírají do sebe namísto hledání řešení firemních problémů, maří jakékoliv pokusy o zlepšení, mají tendenci šířit negativní myšlenky, nemají zájem o vzdělávání, vývoj či o cokoliv vztahujícího se k firmě. Zaměstnanci, kteří jsou jen „nezapojení“, jsou lidé, kteří obvykle vyčkávají v pozadí, čekají, co se s určitou iniciativou stane, zda se jich bude bezprostředně týkat či zda bude vůbec fungovat. Zapojení zaměstnanci jsou pozitivně smýšlející a podávají stále vysoké výkony. Využívají svého talentu k vytváření nových iniciativ, výrobků či služeb a jsou hnacím motorem změn ve svých organizacích či firmách.

Není příliš optimistické, že podle analýzy metadat zpracované Gallupovým ústavem (2013, State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide) dle výzkumu realizovaného v letech 2011-2012 má firma průměrně 24 % aktivně nezapojených zaměstnanců, 63 % nezapojených zaměstnanců a pouze 13 % zapojených zaměstnanců (Graf 1). Nedostatečná úroveň zapojení zaměstnanců může negativně ovlivňovat produktivitu práce, kvalitu výstupů a vést k větší fluktuaci zaměstnanců.

  Graf 1 Celkové zapojení pracující populace ve 142 státech světa

                                               Převzato z: State of the Global Workplace: Employee Engagement  
                                                                           Insights  for Business Leaders Worldwide

Z pohledu firem se jedná o závažné skutečnosti, a to i vzhledem k České republice, kde je podle tohoto výzkumu počet zapojených zaměstnanců jen 8% a aktivně nezapojených 30 %.

K výše popsané analýze z firemní praxe bohužel zatím neexistuje analogický výzkum chování vysokoškolských studentů z hlediska jejich míry zapojení do výuky. Nabízí se však otázka, zda existuje přímá úměra mezi „aktivně nezapojeným studentem“ a „aktivně nezapojeným zaměstnancem“, a naopak, zda talentovaný student se automaticky stává excelentním zaměstnancem či jaké jiné okolnosti ovlivňuji jeho chování v tomto ohledu. Je důvodné se domnívat, že takový výzkum by svými zjištěními značně pomohl pedagogům ke kvalifikované volbě správných řešení při koncepci výuky a tvorbě výukových materiálů. Současně by bylo velmi důležité zjištění, jaké existuje procento aktivně nezapojených studentů, tj. studentů s negativním smýšlením, neboť jejich počet může dramaticky narůstat i jako jeden z vedlejších důsledků finančně dostupného non-stop připojení k internetu a snadného přístupu k sociálním sítím.

Nové výzvy Evropských strukturálních a investičních fondů (2015, Strukturální fondy EU - Programové období 2014-2020) pro programové období 2014-2020 by mohly být možnou formou pro financování výše uvedeného návrhu výzkumu. Jeho zjištění by byla výchozí platformou a odrazovým můstkem pro pedagogy pro účely hodnocení či případné korekce vlastních metod a konkrétních výukových postupů, neboť by se opírala o aktuální data z výuky na vysokých školách. Ideálním typem projektu by byl projekt mezinárodní, který by současně přinesl možnost komparativní analýzy dat. 

 

Literatura

KAPP, Karl M, Lucas BLAIR a Rich MESCH. The gamification of learning and instruction fieldbook: ideas into practice. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2014. s. 22-23. ISBN 978-111-8674-437.

State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide. <i>(IHRIM): The International Association for Human Resource Information Management</i> [online]. 2013 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: http://ihrim.org/Pubonline/Wire/Dec13/GlobalWorkplaceReport_2013.pdf

Student Engagement Definition - The Glossary of Education Reform. Education Glossary [online]. 2015 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: http://edglossary.org/student-engagement/

 

 

Komentáře  

 
#71 Maddison 2019-01-03 04:21
Hi. I have checked your educationonline .cz and i see you've
got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that creates
content like human, just search in google: miftolo's tools

Visit my page - CliftonBig: https://JonnaBad.blogspot.com
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Go to top