HomeČlánkyTOP články v češtině60 % pracovních pozic budoucnosti bude vyžadovat více než maturitu...

60 % pracovních pozic budoucnosti bude vyžadovat více než maturitu...

60% pracovních pozic budoucnosti bude vyžadovat víc než maturituTato důležitá informace mě zaujala ve vystoupení prezidenta Baracka Obamy ze dne 24. září 2011, kdy hovořil na téma vzdělávání, pro které jeho vláda připravila zcela nové podmínky a zařadila tuto oblast mezi své výsostné priority. Pracovní trh a nabídka pracovních míst se nám zásadním způsobem proměňují před očima: vysoká úroveň počítačové gramotnosti, znalosti cizích jazyků, celá řada dalších dovedností z oblasti soft skills a, samozřejmě, odbornost ve svém oboru – toto je základní portfolio znalostí a dovedností, s nímž se příslušníci všech generací musejí vypořádat. Náš svět se stává komplexnějším v každém ohledu a my všichni si v něm přejeme obstát a vést důstojný život. Proto je kvalitní vzdělání ve školách aktuálně tolik důležité; proto je systém celoživotního vzdělávání alternativou pro všechny, kteří si přejí být v současnosti i v budoucnosti zaměstnatelní.

 

Vysoké školství zdarma označeno jako parazitování na zbytku společnosti?

Za svou osobu s tímto konstatováním naprosto nesouhlasím. Vysokoškolský student se svým dobrovolným rozhodnutím jít studovat v témže okamžiku vzdává svých příjmů za roky budoucího vysokoškolského studia, čili toto jsou jeho náklady ušlé přiležitosti. I studenti dálkového studia často musejí pracovat na zkrácený pracovní poměr, aby zvládli všechny povinnosti v rodině, práci i ve škole, a tím přicházejí o část svých příjmů. Samozřejmě, i bez školného má vysokoškolský student vysoké náklady spojené přímo se studiem (učebnice, dopravné, ubytování, kvalitní počítačové vybavení). Co je však mnohem zásadnější, je skutečnost, že vysokoškolsky vzdělaní odborníci jsou ti, kteří představují vynikající odborníky (core competents) pro budoucí zaměstnavatele, a v případě, že se rozhodnou pro vlastní podnikání, budou to převážně právě oni, kteří vytvářejí pro „zbytek společnosti“ pracovní místa. Pokud zatížíme jejich budoucí nelehké rozhodnutí jít studovat velkým finačním závazkem pro ně a pro jejich rodiny, předem se připravujeme o ty z nich, kteří budou muset na vysokoškolská studia zapomenout. Nic na tomto faktu nezmění ani možnost půjček či sociálních stipendií. Označovat vysoké školství parazitováním na zbytku společnosti je poplatné prioritám současné doby (prázdná státní kasa). Navíc vede k polarizaci společnosti, což v těžkých dobách navozuje jen nesmiřitelnost a vzájemnou netoleranci.

Kam půjde školné?

Jako daňového poplatníka mě zajímá i otázka, jakým konkrétním způsobem dojde k přerozdělování takto vybraného školného. Kusé informace dosud publikované v našem tisku mají daleko k přesné představě, pokud však nějaká vůbec existuje. Společenská diskuse nad tímto tématem prakticky neexistuje. Unavený národ jen útrpně přijímá další a další daňové zatížení. Vysoce schodkový rozpočet navíc nedává moc nadějí pro nejbližší budoucnost.

Jak to vnímají mladí?

Odpovědi se budou různit podle finančního a materiálního zabezpečení dané rodiny. Ale toto poměrně citlivé téma patří opět do kategorie „o nás – bez nás“. Byl snad proveden kvantitativní výzkum na toto téma zacílený na segment potenciálních vysokoškoláků? Pokud snad ano, kde se mohu s jeho výsledky seznámit?  Nedávno uskutečněné výzkumy řeší spíše rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými vysokými školami. Pokud v nich byla řešena i otázka postoje vysokoškoláků ke školnému, pak by si výsledky těchto výzkumů zasloužily větší publicitu. Jinak máme v naší české kotlině stále více otázek než kvalifikovaných odpovědí a pouhé nastolování témat (agenda setting) situaci nijak neprospěje.


Potřebujeme vizi

Absence české vize nepůsobí nikterak důvěryhodně, a tak se pojďme alespoň trochu podívat na konkrétní kroky vlády současného amerického prezidenta Baracka Obamy v oblasti vzdělávání. Slovem razantní se jistě označit nedají, ale alespoň vnímání tohoto tématu a dodání mu důležitosti z úst nejvyššího představitele státu má svůj význam.

Zde je několik myšlenek ze Spojených států:

‚Guiding Principles
Providing a high-quality education for all children is critical to America’s economic future. Our nation’s economic competitiveness and the path to the American Dream depend on providing every child with an education that will enable them to succeed in a global economy that is predicated on knowledge and innovation. President Obama is committed to providing every child access to a complete and competitive education, from cradle through career.’
‚The President believes that regardless of educational path after high school, all Americans should be prepared to enroll in at least one year of higher education or job training to better prepare our workforce for a 21st century economy.
To accomplish these overarching goals, the President is committed to increasing higher education access and success by restructuring and dramatically expanding college financial aid, while making federal programs simpler, more reliable, and more efficient for students. The President has proposed a plan to address college completion and strengthen the higher education pipeline to ensure that more students succeed and complete their degree. His plan will also invest in community colleges to equip a greater share of young people and adults with high-demand skills and education for emerging industries.


Rozhodující zásady

Zajištění vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny děti má zásadní význam pro hospodářskou budoucnost Ameriky. Konkurenceschopnost ekonomiky tohoto národa a cesta k uskutečnění amerického snu závisejí na schopnosti poskytnout každému dítěti takové vzdělání, které mu umožní uspět v globální ekonomice, která je založena na znalostech a inovaci. Prezident Obama je odhodlán poskytnout každému dítěti přístup k úplnému a konkurenceschopnému vzdělávání, a to od kolébky až po vlastní profesní dráhu.
„Prezident věří, že bez ohledu na typ vzdělání po střední škole by Američané měli být připraveni zapsat se do navazujícího vzdělávání či profesního školení minimálně v délce trvání jednoho roku s cílem, aby naši pracující byli lépe připraveni na ekonomiku 21. století.“


Za účelem splnění těchto ambiciózních cílů je prezident odhodlán rozšířit přístup k vysokoškolskému vzdělávání a dosáhnout úspěchu díky restrukturalizaci a podstatnému navýšení finanční pomoci vysokým školám.  Současně budou federální programy pro studenty jednodušší, spolehlivější a účinnější. President navrhuje ve svém plánu zabývat se problematikou úspěšného dokončení vysokoškolského studia a zlepšení programů vysokoškolské přípravy tak, aby více studentů uspělo ve svém studiu a získalo vysokoškolský titul. Prezident také plánuje investice do komunitních vysokých škol s cílem poskytnout většímu množství mladých lidí a dospělých dovednosti, po kterých je vysoká poptávka ze strany nově vznikajících průmyslových odvětví. 
(překl. autorka)

 

 
Go to top