HomeMarketingČlánky o marketinguMarketingová komunikace prochází revolucí - je však výuka marketingové komunikace také revoluční?

Marketingová komunikace prochází revolucí - je však výuka marketingové komunikace také revoluční?

Sociální média navždy změnila – a stále mění – charakter marketingu. Jak náležitě, rychle a účinně reagovat na tyto změny? Je možné, že jednou z cest je začlenění multimédií do výukového procesu. Mezi mnoha nutnými předpoklady pro úspěšné řízení tohoto procesu je několik, které jsou zcela zásadní. Jedná se např. mezioborový přístup, zvládnutí technologie a monitorování nejnovějšího vývoje integrované marketingové komunikace a příbuzných oborů. Za účelem zkvalitnění výukového procesu je využívání sdíleného prostředí Google Dokumenty s možností editace sdílených dokumentů užitečným nástroje pro spolupráci odborníků jak v rámci jedné instituce, tak i v mezinárodním měřítku.

Sociální média změnila všechno

Nic není stejné, jako bývalo. Sociální média změnila všechno. Obdobně jako kdysi knihtisk změnil život v 15. století, sociální média v 21. stolení představují největší změnu paradigmatu, a to díky možnosti vyjadřovat se v prostředí, které je globální, sociální a finančně nenáročné.  Na rozdíl od knih, které tradičně představují typ komunikace „jednoho směrem k mnoha“, sociální média jsou platformou pro komunikaci „mnoha směrem k mnoha“. Transparentnost prostředí sociálních sítí je obdivuhodná, jejich všudypřítomnost vzbuzuje respekt. Ať již hovoříme o sociálních sítích jako Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace, či YouTube, nebo o skvělých geolokačních nástrojích jako FourSquare nebo Gowalla, komunity miliónů uživatelů těchto aplikací mohou komunikovat přímo a my všichni si na to krok za krokem zvykáme.

Výsledkem je, že marketing již nadále není tím marketingem v tradičním slova smyslu. Marketingová komunikace začleňuje do svého portfolia nové komunikační kanály, aby s jejich pomocí šířila křišťálově jasné marketingové poselství s vědomím jeho lehké ověřitelnosti. Integrovaná marketingová komunikace se stává integrovanější a vztahy s veřejností (PR) jsou „veřejnými“ takovou měrou, jak to nikdy v minulosti nebylo možné. Bob Little, význačný britský PR odborník, komentuje vzniklou situaci na svém blogu následovně: „Sociální média by mohla přinést nejen demokratickou revoluci v politice, ale také revoluci v podnikání, založenou na takových revolučních konceptech jako jsou transparentnost, konzultace se zákazníky, zapojení, atd.“ (1). Dnešní tvář médií je velmi odlišná od té, kterou jsme znali ve 20. století.

 

Za rychlostí změn můžeme snadno pokulhávat

Budeme-li ignorovat změny, které se odehrávají kolem nás se stále se zvyšující rychlostí, budeme snadno pokulhávat někde vzadu za vývojem. Výukový obsah a způsob jakým je předkládán ovlivňují postoje studentů k danému předmětu. Také je jimi ovlivňována  snadnost zapamatovatelnosti obsahu. Stalo se již určitou tradicí, že změna výukového obsahu v akademickém prostřední nebyla nikdy rychlým procesem; ano, upřímně řečeno, ještě dnes nemáme přednášky s názvy jako např. „Jak začlenit Facebook do vašeho marketingového mixu“, „Jak používat sociální média k cizelování vašeho produktu“, nebo „Jak v prostředí sociálních médií malí mohou vypadat velcí při volbě správné strategie“. Co můžeme udělat, abychom urychlili nevyhnutelné změny? V tomto momentě nebudu hovořit o teoretických konceptech ani apelovat na to, co je možné dělat. Místo toho se soustředím na prostý výčet nových přístupů, jichž využívají přednášející katedry jazyků fakulty sociálních studií VŠFS (FSS VŠFS).

  -        výuka marketingových témat v rámci konceptu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. integrované učení obsahu daného předmětu přímo v cizím jazyce), která v souladu s Akčním plánem podpory jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti, který vyhlásila Evropská unie (Action plan for Language Learning and Linguistic Diversity (2)) nabízí následující výhody:

 • poskytuje příležitost studovat obsah prostřednictvím různých pohledů;
 • doplňuje předmět marketing, aniž by s ním jakýmkoliv způsobem soutěžila;
 • diverzifikuje metody a formy práce v hodinách; a
 • zvyšuje motivaci studujících a jejich sebedůvěru jak z hlediska jazykového, tak z hlediska obsahu marketingu jako odborného předmětu;

 

- výuka aktuálních marketingových strategií – plán výuky je neustále doplňován a nové přístupy v základních obrysech jsou předmětem diskuse na seminářích. Jedná se např. o následující témata:

 • branded entertainment – značka jako zábava;
 • buzz marketing;
 • advergaming;
 • marketing ve vyhledávačích;
 • public relations (PR) využívající sílu sociálních médií;
 • mobilní marketing;

 

- začlenění multimédií do výukového procesu – obzvláště se jedná o následující nástroje:

 •  

  animace založené na marketingových textech a konceptech;
 • podcasty a výňatky z ozvučených publikací (audio knihy);
 • výuka dílčích marketingových témat pomocí videosekvencí;
 • multimediální výukové programy (Integrovaná marketingová komunikace/IMC; Segmentace, marketing a marketingový mix/Segmentation, Marketing and the Marketing Mix);
 • software na testování slovní zásoby;
 • virtuální návštěvy odborníků z praxe ve výuce s využitím internetové telefonie SKYPE;
 • natáčení studentských prezentací na videokameru s následující týmovou/skupinovou analýzou;

  - týmová spolupráce při tvorbě anglicko-německo-českého marketingového slovníku ve sdíleném prostředí Google Docs (Google Dokumenty) – v souladu s požadavkem managementu Fakulty sociálních studií VŠFS. Téměř 20 vyučujících pracuje od ledna 2011 ve sdíleném a editovatelném prostředí Google Docs při synchronním rozšiřování a editování jednoho dokumentu ve formě tabulkového procesoru. Nyní, k datu 18.5. 2011, má tento soubor již více než 2000 hesel, která jsou excerpcí odborných marketingových textů se zvláštním zřetelem na tištěné materiály z posledních třech let.

Těchto několik příkladů je dokumentací velké snahy vedení a pedagogů katedry jazyků VŠFS rychle se adaptovat na rychlý tok změn ve světě integrované marketingové komunikace, PR a dalších příbuzných oborů. Díky digitalizaci všech materiálů jsou data pohodlně a rychle ukládána a stejně pohodlné a rychlé je jejich sdílení a aktualizace. Díky tomu můžeme rychle měnit i výukové programy a napomáhat tak našim studentům, aby efektivněji zvládli různé marketingové koncepty. Kromě přenosu vlastního významu je jednou z největších výhod využívání multimédií i možnost lépe udržet motivaci a zájem studentů o učení.  

Výše uvedené výukové metody a celkový přístup se prokázaly jako přínosné a současně byly vysoce oceňovány belgickými studenty, kteří strávili týden na Jarní škole 2010 v Praze jako součást výměnného pobytu studentů v rámci programu Erasmus. Po dobu jednoho týdne se studenti věnovali tématu „Komunikace v PR“ na projektovém základě. Na jedné z těchto přednášek studenti měli jedinečnou možnost položit otázky britskému odborníkovi na PR panu Bobu Littlovi, a to prostřednictvím aplikace SKYPE.


Je i výuka marketingové komunikace revoluční?

Vyučovat koncept integrované marketingové komunikace (IMK) skutečně moderním a efektivním způsobem vyžaduje koordinaci a integraci mnoha různých nástrojů, přístupů a zdrojů v rámci dané vysoké školy či university. Pokud je zde však něco skutečně důležitého, pak je to validní a pravidelně aktualizovaný výukový obsah. Navzdory všemu úsilí se snadno může stát, že obsah může zastarat v relativně krátkém časovém úseku. Jedna ze základních rolí při výuce odborné angličtiny v oboru marketingová komunikace je poskytovat přesnou terminologii odrážející nejnovější dění na poli IMK.

Závěrem lze konstatovat, že rychlost změn v oboru IMK není nepodobná jakémukoliv jinému studijnímu oboru. Je v zájmu všech vyučujících, aby to byli právě oni, kdo tyto změny řídí, a nikoliv, aby byli ve vleku změn. Výuka marketingových témat na VŠFS může být považována v určitém směru za revoluční a jako univerzita bychom určitě rádi byli tím, kdo v tomto ohledu udává směr. Avšak pokud vznikne užší spolupráce s jinými univerzitami, odbornými marketingovými institucemi a firmami, bude to ku prospěchu studentů, kteří studují tento zajímavý, vysoce náročný a stále vyhledávanější studijní obor.

 

 Ukázky animovaných prezentací v programu PowerPoint,
které kopírují odborné texty:

  Obr. 1: Professional English in Use – Marketing – Unit 03 – SWOT analýza: zdroj autorka  

Obr. 2: Professional English in Use – Marketing – Unit 08 – Výzkum 1; zdroj: autorka

 Obr. 3: Professional English in Use – Marketing – Unit 40 – Buzz marketing; zdroj: autorka

 

Zdroje:

1. LITTLE, Bob. Bob Little Press & Public Relations [online]. April 2 2011 [cit. 2011-05-05]. Bob's blog. Available from WWW: http://www.hotdigits.co.uk/cgi-bin/diary8/journal?user=bob .

2. European Commission - Language Teaching - Content ... [online]. 2008, 28 February 2008 [cit. 2011-05-05]. European Commission Multiligualism. Available from WWW: 2. http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm .

 

 
Go to top